Mercedes-Benz

Nový občasnký zákoník - upozornění

Nový občanský zákoník č. 89/2012 (NOZ) přináší do právního prostředí řadu významných změn, které so dotýkají i oblasti pojištění.

Pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu podnikatelů a právnických osob sjednané dle právní úpravy platné do 31.12.2013 se budou i po 1.1.2014 řídit právními předpisy, podle nichž byly sjednány, a to včetně jejich případných budoucích změn, dodatků, připojištění i prolongace.

Co se změní?

Nový občanský zákoník ovlivní oblast odpovědnosti za způsobenou škodu či újmu. Pokud škodná událost u odpovědnosti za škodu vznikne po 31.12.2013 bude při uplatnění náhrady škody či újmy postupováno již podle nového občanského zákoníku, který ruší stávající finanční limity. V současné době nelze spolehlivě předpovídat, jakým způsobem bude rozhodováno soudy v budoucích soudních řízeních a jakým způsobem se ustálí judikatura, neboť soudy již nebudou vázány finančními stropy.

Další důležitou změnou je rozšíření a zpřísnění odpovědnosti za škodu u statutárních orgánů právnických osob.

Jaká vznikají rizika?

Možná budoucí rizika tedy spatřujeme především v oblasti zvýšených náhrad škod a rozšíření odpovědnosti.

Jak postupovat dále?

Za těchto okolností považujeme za nezbytné přehodnotit Vaše stávající pojistná krytí a případně změnit stávající smlouvy nebo využít některé další vhodné pojistné produkty.

Obraťte se prosím na manažera pojištění pana Martina Hybnera, tel.: +420 777 307 456, martin.hybner@daimler.com , který Vám poskytne veškeré informace o výše uvedených změnách a připraví nejvhodnější komplexní řešení pro Vaši společnost.